MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, “ABAD İktisadi İşletmesi” tarafından hazırlanan çeşitli seminer programlarından oluşan Çevrimiçi Atölye katılım hakkının Alıcı tarafından web sitesinden elektronik ortamda satın alınması ve Alıcı tarafından satın alınacak/kayıt yaptırılacak atölye dâhilindeki hizmetlerden yararlanma koşullarını kapsamaktadır.
1. TARAFLAR
A- ANADOLU BİLGELERİNİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ (“ABAD İktisadi İşletmesi” olarak anılacaktır.)
Adres: Bulgurlu Mahallesi İzzettinbey Sokak 28C, Ekşioğlu Mehmet Sitesi E Blok D:5, Üsküdar / İstanbul
Telefon: +90 (552) 331 9617
E-Posta: info@abad.org.tr
Mersis No: 0069116669700001
B- ALICI
Ad-Soyad:
Adres:
Telefon:
E-Posta:
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, ABAD İktisadi İşletmesi’ne ait “yunusunizinde.com” adlı internet sitesinden “Web sitesi” elektronik ortamda satın alınan etkinliğin/hizmetin sunumuyla ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Yasa ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve sorumluluklarının saptanmasıdır. ALICI, ABAD İktisadi İşletmesi’nin her türlü iletişim bilgisini, satışa konu hizmet/hizmetlerin özellikleri, vergiler de dahil olmak üzere satış bedeli, ödeme şekli ve benzeri satışa konu etkinlikle ilgili bütün ön bilgileri doğru olarak verdiğini ve hizmeti bu koşullarda satın almış olduğunu kabul ve beyan eder. Web sitesindeki ön bilgilendirme ve satın alınan hizmet için düzenlenen fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
3. HİZMET/ÖDEME BİLGİLERİ
3.1. Elektronik ortamda ödemesi yapılıp kayıt olunan etkinliklere dair fatura, elektronik ortamda düzenlenerek ALICI’ya gönderilecektir.
3.2. Etkinlik kayıtları sırasında verilecek bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ALICI kabul etmiş sayılır. Yanlış/eksik bilgi aktarımından doğacak zararlardan ABAD İktisadi İşletmesi sorumlu tutulamaz. ABAD İktisadi İşletmesi, bilgilerin gerçekle örtüşmediği kanaatine varırsa sunacağı hizmeti geri çekme hakkına sahiptir.
3.3. Siparişlerin işleme alınma zamanı siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da banka transferinin banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Etkinlik tarihinden önce kayıt bedeli ABAD İktisadi İşletmesi’ne ödenmediği takdirde, ABAD İktisadi İşletmesi tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.
3.4. Ödemenin yukarıda açıklanan şekilde gerçekleştirilmesi üzerine, etkinliğe giriş hakkı üçüncü kişilere devredilemez. ALICI’nın web sitesi üzerinden kayıt olduğu etkinliğe ALICI’ya ait bilgiler ile katılmak isteyen üçüncü kişilerin etkinliğe kabul edilmemesinden ABAD İktisadi İşletmesi sorumlu değildir.
3.5. Tereddüte mahal vermemek bakımından; bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve ABAD İktisadi İşletmesi’nin bedelini tamamen tahsil ettiği etkinlik/hizmet satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. ABAD İktisadi İşletmesi’nin kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.
3.6. ALICI ile satın alım esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün/hizmetin ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, ABAD İktisadi İşletmesi, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise ABAD İktisadi İşletmesi, iptal etme hakkını haizdir.
3.7. Fatura Bilgileri:
Ad/Soyad/Unvan:
TC Kimlik Numarası:
İkametgah Adresi:
Telefon:
Eposta/kullanıcı adı:
4. SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER
4.1. Sözleşme tarihi, ALICI’nın almak istediği hizmetin bedelini ödediği gündür.
4.2. Sözleşmenin geçerli sayıldığı andan itibaren ABAD İktisadi İşletmesi’nin yükümlülüklerini yerine getirmelerini olanaksız kılan durumlar (afet, terör, grev, teknik arıza, değişen mevzuat hükümleri ve benzeri durumlar) mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, en kısa sürede karşı tarafa yazılı olarak açıklama yapmakla yükümlüdür.
4.3. Mücbir sebep veya sebeplerin devam etmesi sebebiyle yükümlülüklerin yerine getirilememesinden tarafların herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Mücbir sebep/sebeplerin 30 gün süresince devam etmesi, taraflara sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını verir.
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ABAD İktisadi İşletmesi, web sitesinde satışa sunulan atölyeleri çevrimiçi olarak gerçekleştirecektir. Bu atölyeler hakkında ayrıntılı bilgi web sayfasının ilgili bölümde düzenlenmiştir. Alıcı, satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce doğru seminer için satın alımı yaptığından emin olmalıdır. ALICI, web sitesinde gösterilen etkinliklerin temel nitelikleri, satış fiyatı, etkinlik tarihi ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul eder.
5.2. Her bir atölye web sitesinde açıklanan tarihte ve saatte başlar ve açıklanan saatte biter. Kaçırılan atölyelere yeniden erişme imkanı bulunmamaktadır. Atölyelerin başladığı tarihten sonra da kayıt kabul edilmekte, ancak kaçırılan seminer saati oranında indirim söz konusu olmamaktadır.
5.3. Web sitesi üzerinden kredi kartı (Visa, MasterCard vd.) ile ve banka transferi (havale/EFT) şeklinde etkinlik kaydı gerçekleştirilebilir. Her durumda, en geç etkinlik tarihini takip eden ilk iş günü içinde herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun etkinlik kayıt bedelini ABAD İktisadi İşletmesi’ne ödememesi halinde, ABAD İktisadi İşletmesi’nin bedel alacağına ilişkin takip dahil diğer tüm akdi ve kanuni hakları saklıdır.
5.4. Alıcı, seminere katılmasına olanak vermek üzere çevrimiçi katılım için gerekli bilgisayar, tablet vb. araç ile yine çevrimiçi eğitim için kullanılacak uygulama/yazılım vb.’ni yasal kurallara uygun olarak kendisi temin edecektir. ABAD İktisadi İşletmesi atölye için Alıcı’ya hiçbir araç, gereç, yazılım, uygulama vb. sağlamakla yükümlü olmadığı gibi bu uygulamaların kuralları, işletimleri, çalışma biçimleri, uygulamaların doğru ve yerinde kullanımı, yasal/lisanslı olması vb. konusunda da sorumluluk taşımaz. ABAD İktisadi İşletmesi herhangi bir zamanda, çevirimiçi atölyelerin gerçekleştirileceği uygulama ve araçları değiştirme ve yeniden belirleme hakkına da sahiptir ve bunu Alıcı’ya bildirerek her zaman gerçekleştirebilir.
5.5. ALICI, etkinliğe kayıt olduğu anda kişisel bilgilerini kontrol etmekle ve bir sorun gördüğünde bu durumu gün içinde info@abad.org.tr adresine mail yoluyla iletmelidir. Aksi halde, ABAD İktisadi İşletmesi sorumluluk kabul etmeyecektir.
6. ABAD’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. ABAD İktisadi İşletmesi, Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Sistem bazlı hata veya eksikliklerden meydana gelen yanlış fiyatlandırma ve benzeri hatadan ABAD İktisadi İşletmesi sorumlu tutulamaz. ABAD İktisadi İşletmesi, web sitesindeki sistem, tasarım ya da gelen siber saldırılardan kaynaklanabilecek hatalardan da muaftır. Sistem bazlı hatalardan dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerden ABAD İktisadi İşletmesi sorumlu tutulamaz.
6.3. ABAD İktisadi İşletmesi, web sitesinde sergilenen etkinliklerin bedelini Sanal POS üzerinden ve havale/EFT yoluyla tahsil eder. Etkinliğe kayıt olunabilmesi için ödemenin tamamının yapılması zorunludur.
6.4. Etkinlik tarihinin değiştirilmesi nedeniyle ALICI’nın tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde ALICI’nın ödemiş olduğu kayıt tutarı ALICI’ya iade edilebilir. Ücret iade tutarları, ödeme detaylarına ilişkin yazılı ücret ile sınırlı olup, başka herhangi bir bedelin talebi mümkün değildir.
6.5 Atölyelerin çevrimiçi katılım şekli, katılım için kullanılan yazılım ve araçların belirlenmesi, ABAD İktisadi İşletmesi kurallarına göre düzenlenmiştir. Alıcı’nın bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmesi ya da atölyenin sağlıklı şekilde yürütülmesini engelleyici davranması, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemesi halinde, ABAD İktisadi İşletmesi, Alıcı’yı eğitim dışına çıkarma ya da eğitime almama hakkına her zaman sahiptir.
7. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. ALICI, web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, ABAD İktisadi İşletmesi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, ABAD İktisadi İşletmesi’nin ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
7.2. ALICI, siparişini verdiği ve hizmet bedelini ödediği anda işbu sözleşme yükümlülüklerini kabul etmiş sayılır. ALICI, web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
7.3. ALICI, web sitesinden etkinliğe ve diğer konulara ait gerekli tüm iletişim bilgilerine erişebildiğini kabul ve beyan eder.
7.4. İşbu sözleşmeden veya taraflar arasındaki ürün/hizmet alım satımından doğabilecek tüm yasal maddi sorumluluklar ile vergi (işbu sözleşmenin damga vergisi dahil) ve sair riskler ALICI’ya aittir.
7.5. ALICI, sistem üzerinden ödemesini yaptığı etkinliğe katılım hakkını hiçbir şekilde üçüncü kişilere devretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
7.6. Etkinliğin ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde, ücret iadesinin söz konusu olabileceği durumlarda, ALICI ABAD İktisadi İşletmesi’nin belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uymayı kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, ABAD İktisadi İşletmesi hiçbir şekilde sorumlu değildir.
7.7. ALICI, etkinliğin güvenliği nedeniyle ALICI’nın kişisel bilgilerini, etkinlik organizatörü ile gizlilik politikasına uygun bir şekilde paylaşabileceğini kabul eder.
7.8. ALICI, aşağıdakiler ile sınırlı olmamak kaydıyla genel anlamda etkinliğin işleyişini, düzenini bozmayacağını, kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder.
7.9. Etkinlik yerine giriş ve çıkışların organizatörün belirlediği kurallara göre yapılacağını, fiziksel etkinlik esnasında fotoğraf ve video çekimi; internet üzerinden düzenlenen etkinliklerde ise canlı görüşmelerin görüntü, ses ve yazışma kayıtları için organizatörün belirlediği kurallara bağlı kalacağını, şahsi eşyaların güvenliğinin sadece kendi sorumluluğunda olduğunu, organizatör tarafından uygun görülmesi halinde etkinliğe evcil hayvanların alınabileceğini kabul ve taahhüt eder.
8. SORUMLULUK
8.1. ABAD İktisadi İşletmesi atölyeler süresince ve sonrasında Alıcıya atölye notu ya da atölye ile ilişkili herhangi bir dokümantasyon iletmekle yükümlü değildir.
8.2. Alıcı, atölyeleri, diğer katılımcı kişileri, materyalleri ve görünür olan hiçbir şeyi hiçbir şekilde kaydetme ve bu kayıtları herhangi bir şekilde yayınlama veya sair şekillerde kullanma ve saklama hakkına sahip değildir; buna aykırı davranışı halinde her türlü yasal sorumluluk kendisine aittir. Bu nedenle ABAD İktisadi İşletmesi’nin maddi manevi uğrayacağı her türlü zararı talep hakkı saklıdır.
8.3. ABAD İktisadi İşletmesi, atölyelerin gerçekleştirildiği sırada, internet bağlantısının koşullarından ya da diğer fiziksel koşullardan kaynaklanan ortaya çıkabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayıp, bu sebepten doğan herhangi bir mağduriyetten de sorumlu değildir. Erişim problemlerinden ya da fiziksel koşullardan ötürü yapılamayan, yarıda bırakılan, eksik kalan eğitimler için telafi dersleri düzenlenmeyecektir.
8.4. Alıcı, satın aldığı kayıt hakkını ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi veya bireysel mesleki kullanımı için satın aldığını, bu kaydı veya eğitimdeki bilgi ve dokümanları vb başka bir satışa veya sair şekillerde ticarete konu etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir.
8.5. Alıcı, işbu satış koşullarını okuduğunu, anladığını; satın alım/kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere içeriğini aynen kabul ettiğini ve ödeme yükümlülüğü altına girecek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, satış koşullarından herhangi birini kabul etmediği takdirde satın alım işlemini gerçekleştirmemelidir.
9. CAYMA HAKKI
Kural olarak, tüm etkinlik kayıt ödemeleri kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden kayıt ödemelerine dair ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.
10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Alıcı; yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı’nın veya ABAD İktisadi İşletmesi’nin yerleşim yerindeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri’ne başvuruda bulunma hakkı bulunmaktadır.
11. DİĞER HÜKÜMLER
ABAD İktisadi İşletmesi, etkinlik fiyatları, zamanı ve koşulları ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. ALICI, yunusunizinde.com web sitesi üzerinden etkinlik kaydına ilişkin siparişi onayladığı anda, gizlilik politikasını, ön bilgilendirme formunu ve bu sözleşmeyi kabul etmiştir.